Մթնոլորտի աղտոտման պատճառները

1373874789_uchjonye-ezhegodno-2-mln.-chelovek-umirajut-ot-zagrjaznenija-vozduha

 1. 1. Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնվածճնշում է գործադրում բնության վրա:Արդյունաբերական թափոններով բնական միջավայրիաղտոտումը վնասակա ազդեցություն է գործումմարդկանց, կենդանիների, բույսերի, հողի, շենքերի ևշինությունների վրա, իջեցնում է մթնոլորտիթափանցիկությունը, բարձրացնում է օդիխոնավությունը, մեծացնում է մառախլապատ օրերիթիվը, փոքրացնում է տեսանելիությունը, առաջ էբերում մետաաղկան իրերի կոռոզիա:

 1. 2. Շրջական միջավայրի աղտոտման տակհարկ է հասկանալ միջավայրիհատկությունների (քիմիական,մեխանիկական, ֆիզիկական,կենսաբանական և դրանց հետ կապվածտեղեկատվական) փոփոխությունը,որոնք տեղի են ունենում բնական կամարհեստական գործընթացներիարդյունքում և հանգեցնում ենմիջավայրի ֆունկցիայիվատթարացմանը` ցանկացածկենսաբանական կամ տեխնոլոգիականօբյեկտի առումով: Իր գործունեությանմեջ օգտագործելով շրջակա միջավայրիզանազան տարրեր` մարդը փոխում էդրանց որակը: Հաճախ այդփոփոխությունները արտահայտվում ենաղտոտման ոչ բարենպաստ ձևերով:Իրենց մասշտաբներով մարդածինփոփոխությունները համադրելի ենդառնում բնականների հետ, իսկ միշարք դեպքերում անգամ գերազանցումեն դրանք:
 2. 3. Աղտոտման բնականգործընթացները բնությանմեջ անտիպոդներ ունեն,որոնք ընդունակ ենչեզոքացնել բնականաղտոտման ազդեցությունը,իսկ մարդու ստեղծած շատնյութեր տարաասեռ ենբնականներիհամեմատությամբ:աղտոտման բնականաղբյուրները սովորաբարհեռացված են մարդուբնակության վայրերից,այնինչ մարդածիններըտեղադրված են խիտբնակչությամբ շրջաններում:
 3. 4. Մթնոլորտի աղտոտմանմասշտաբների մեծացումըպահանջում է այն աղտոտումներիցպաշտպանելու արագ ևարդյունավետ միջոցներ, ինչպեսնաև` օդի աղտոտումներիվնասակար ազդեցությանկանխումը: Մթնոլորտը կարող էառանց վնասակար ազդեցությանարտահայտման պարունակելաղտոտումների որոշակի քանակ,քանի որ տեղի է ունենում նրամաքրման բնական գործընթաց:
 4. 5. Օդի աղտոտման հետ կապված վնասակարազդեցության որոշման առաջին քայլը հանդիսանում էօդի որակների չափանիշների մշակումը, ինչպես նաև`որակի ստանդարտները:Որակի ստանդարտները որոշում են օդի որակիմակարդակները և սահմանային թույլատրելիարտանետումները (ՍԹԱ), որոնք անհրաժեշտ էպահպանել` անվտանգ կայնքի ապահովման համար:Վերահսկող մարմինները պարտավոր են որակական ևքանակական վերահսկողություն իրականացնել:Մթնոլորտի վիճակի բարելավման այլ մոտեցում էհանդիսանում առաջավոր տեխնոլոգիականգործընթացների կիրառումը, վնասակար նյութերիփոխարինումը անվնասներով, հումքի մշակման չորեղանակների փոխարեն խոնավների կիրառումը:
 5. 6. Որպես կանոն,արդյունաբերականձեռնարկություններումօգտագործվում ենգազամաքրման ևփոշեորսմանգործընթացներ կամսարքեր` փոքրացնելույկամ կանխելու համարարտանետմանմեծությունը:Գազամաքրմանգործընթացները կարողեն նաև քայքայել կամփոխել նրանց քիմիականկամ ֆիզիկականհատկություններնայնպես, որ այն դառնապակաս վտանգավոր:
 6. 7. Որոշ դեպքերում օգտագործում են մթնոլորտումնոսրացման մեթոդը: Ծխնելույզները պետք էբավականաչափ բարձր լինեն (300-350 մետր)`աէրոդինակիմ ստվերների գոտում շենքի շուրջը օդիհոսանքի ճանապարհով խառնուրդների լավնոսրացումն ապահովելու համար: Բացի դրանից,անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետումներիջերմաստիճանը և խողովակների տեղը:Ձեռնարկությունները կառուցում են քամոտ վայրերում:Մի շարք ձեռնարկություններում գազերնօգտագործվում են շենքերի ջեռուցման համար, իսկդրանց ավելցուկն ուղղվում է ջերմակենտրոն:
 7. 8. Մթնոլորտն աղտոտող նյութերը բազմաթիվտասնամյակների ընթացքում նշանակալի վնաս էինհասցնում շրջակա միջավայրին: Ըստ էրևույթին,նրանց վնասակար ազդեցության հետ հարկ կլինիհաշվի նստել նաև ապագայում: Բնակչության ևարդյունաբերական արտադրության հետագա աճըանխուսափելիորեն կհանգեցնեն աղտոտման վտանգիմեծացմանը:Այն հիմնական աղտոտող նյութերի, որոնցպարունակությունը կանոնակարգվում էստանդարտներով, հանդիսանում են ազոտիերկօքոսիդը (SO2), ազոտի օքսիդները (NO և NO2),ածխածնի օքսիդ (CO), գազային ածխաջրածիններ(HC), ինչպես նաև` ծծմբաջրածինը (H2S),ծծմբածխածինը (CS2), ամոնիակը (NH3), զանազանհալոգենպարունակող գազեր:
 8. 9. Գոյություն ունի գազային աղտոտիչներիձևավորման երեք հիմնական աղբյուրներ.վառելանյութերի այրում, արդյունաբերականարտադրական գործընթացներ և բնականաղբյուրներ: Վառելանյութի այրմանարդյունքումէ առաջանում ծծմբի երկօքսիդիամբողջ զանգվածի 78 տոկոսը:Ածխաջրածինները, որոնց առաջ գալու վտանգըկայանում է նրանում, որ դրանք միջանկյալնյութեր են հանդիսանում օզոնի ձևավորմանգործընթացում, մթնոլորտ մուտք են գործումվառելիքի այրման և նավթամթերքներիվերամշակման դեպքում, բացի դրանից, շատածխաջրածիններ անջատվում են բույսերի աճիև բազմացման գործընթացում: Ըստգիտնականների գնահատականների` բնականաղբյուրներից ամեն տարի անջատվում է 117մլն. տոննա ածխաջրածին, իսկ նմարդածինաղբյուրներրից` 100 մլն. տոննա: Սակայնքաղաքների մթնոլորտում առկաածխաջրածինները հիմնականում իրենցիցներկայացնում են այրման արդյունքներ:
 9. 10. Հայաստան ըգտնվում էԱնդրկովկասյան տարածաշրջանում:Այդ պատճառովհանրապետությունում օդայինմիջավայրի որակը կախված է ոչմիայն տեղական աղբյուրներիարտանետումներից, այլ նաև`տարածաշրջանի մթնոլորտիաղտոտման ֆոնային մակարդակից:Դրսից Հայաստան մուտք գործող օդիաղտոտման բոլոր տեսակներիցառավել զգալի է փոշին:
 10. 11. Կապված ստեղծված սոցիալ-էկոլոգիականիրավիճակի առանձնահատկությունների հետ`ժամանակակից արդյունաբերությանը երկու պայման էներկայացվում: Նախ, արտադրությունը պետք է ոչմիայն նյութական բարիքներ ստեղծի, այլ նաևվնասազերծի ի ր գործունեության արգասիքները:Երկրորդ` արտադրությանն արգասիքներըօգտագործումից հետո համեմատաբար հեշտությամբպետք է կրկին վերածվեն արտադրությանարգասիքների:Աղտոտումից մթնոլորտի արմատական մեթոդ էհանդիսանում մինչև մթնոլորտ մուտք գործելը դրանցլիկվիդացումը: Դրա համար անհրաժեշտ է անթափոնարտադրության կիրառությունը, բուն արտադրությանմեջ տեխնոլոգիական գործընթացներիհերմետիկացումը, վնասակար մնացորդներիթափոնացումը:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s